top of page
BG 3.png

โครงการการจัดประกวดช่อดอก

Asia’s International Hemp Grower Championship (TIHTA Cup 2024)

 

หลักการและเหตุผล

กัญชง (Hemp) และกัญชา (Cannabis) เป็นพืชที่มีบทบาทและความสำคัญต่อหลายประเทศในโลกมายาวนาน เนื่องจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ช่อดอก ใบ ลำต้น เปลือก แกน เมล็ด และราก โดยตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชง และกัญชาในโลกนั้นถือเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งคณะกรรมาธิการยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้มีการพิจารณาทบทวนถอนรายชื่อสาร CBD ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบมากในกัญชงออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดให้โทษ โดยประเทศไทยได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบาย ผลักดันพืชกลุ่มกัญชง (Hemp) และกัญชา (Cannabis) สู่พืชเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้มีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการนำสารสำคัญจากกัญชามาสกัดทำเป็นยาใช้รักษาทางการแพทย์ ซึ่งกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก และดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ได้เริ่มขับเคลื่อนเกี่ยวกับการปลดล็อคบางส่วนของกัญชง และกัญชา เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของพืชเศรษฐกิจกัญชงและกัญชา รวมถึงได้รับความสนใจจากนานาชาติเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของพืชตระกูลนี้ทั้งในเชิงการแพทย์ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพทางด้านการเกษตรที่ไทยมีต้นทุนเดิมที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดการปลูกพันธุ์พืชเศรษฐกิจกัญชง กัญชาให้มีมาตรฐานการปลูกที่ดี อีกทั้งยังมีศักยภาพในการนำพืชกลุ่มนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ ภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการสร้างต้นน้ำที่ดี และมีมาตรฐานในระดับสากลจะนำไปสู่การเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทรัพยากรในอุตสาหกรรมยาและการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ที่ไทยเร่งผลักดัน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยต่างๆ พบว่าสารสกัดที่ดีจากพืชกัญชงและกัญชานั้นสามารถ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต มีประโยชน์ด้านการรักษาแบบทางเลือก (Alternative Medicine) ในแต่ละกลุ่มโรคโดยมีผลทางการนำไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคทางระบบประสาท เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน หรือ อัลไซเมอร์ และในกลุ่มโรคนอนไม่หลับ ถือเป็นคุณประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจใหม่ที่คนไทยสามารถเข้าถึงและมีศักยภาพปลูกได้ และสามารถเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการปลูกพืชเกษตรทั้งกัญชงและกัญชา ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในระดับสากลได้

นอกจากนั้นพืชกัญชงและกัญชา ยังเป็นพืชที่น่าสนใจและมีศักยภาพในเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ โดยเส้นใยกัญชงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

 

ด้วยเหตุนี้เพื่อผลักดันให้การพืชกัญชา - กัญชง สู่โอกาสในการเป็นพืชเศรษฐกิจสุขภาพและการแพทย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี และเฟ้นหาต้นน้ำการปลูก ที่มีศักยภาพ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และกรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือก เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเวทีเพื่อสร้างโอกาส และเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิคการปลูก การเก็บเกี่ยว ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของผู้ปลูกในภูมิภาคต่างๆ จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันปลูกพืชตระกูลกัญชงและกัญชาครั้งแรกขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “The First Asia’s International HEMP Grower Championship 2024” หรือ TIHTA Cup 2024 เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Asia International HEMP Expo 2024” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชง และการสัมมนานานาชาติแห่งเอเชีย ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน และโอกาสในการนำเสนอของภาคต้นน้ำ การปลูกในระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อการส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกที่มีทักษะและความสามารถ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เนื่องจากกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ผู้ปลูกต้องดูแลอย่างละเอียด และหลากหลายขั้นตอนจนกว่าจะถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

 2. เน้นการปลูกเพื่อการแพทย์และส่งต่อให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้เชิงการแพทย์ในช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการรับรู้แก่สังคมที่ดีต่อไป

 3. เปิดโอกาสสนับสนุนเกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง โดยสนับสนุนการปลูกแบบเชิงการแพทย์ (Medical Grade) รวมทั้งผลผลิตที่ให้มาตรฐานสารสำคัญที่สูง สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ดีแก่อุตสาหกรรมต่อไป

 4. ส่งเสริมการปลูกสายพันธุ์ไทย (Growers Choices) ที่นักปรับปรุงสายพันธุ์สามารถปลูกและผลิตจนขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ได้เพื่อจะได้ต่อยอดองค์ความรู้ในวงการอุตสาหกรรมกัญชากัญชงไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ต้นน้ำการปลูก (เกษตรกร) ของโครงการมีดังนี้            

 1. วิสาหกิจชุมชน

 2. ผู้ปลูกอิสระ

 3. นักศึกษาหรือนักวิจัย

 

ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 2567 – พฤศจิกายน 2567

 

ประเภทของการประกวด

 1. หมวด CBD ชื่อพันธุ์ Super Woman (ส่งมอบเมล็ดพันธุ์โดยผู้จัดแข่งขัน)

 2. หมวด Grower Choice - THC สายพันธุ์ไทย (เมล็ดพันธุ์โดยผู้สมัคร)

 

วิธีการดำเนินการและกติกาการประกวด

 1. ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดและเปิดการรับสมัคร

 2. การเตรียมการจัดส่งเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกวดให้ผู้เข้าประกวด รายละ 5 เมล็ดพันธุ์

 3. ผู้เข้าประกวดเริ่มต้นการเพาะเมล็ด ภายในระยะเวลา 3 วัน

 4. ผู้เข้าประกวดส่งรายงานความคืบหน้าการปลูก พร้อมภาพถ่าย และวันที่ ทุก 2 สัปดาห์ ผ่านช่องทาง Line Official ของผู้จัดการประกวด โดยส่งรายงานตามแบบฟอร์มของผู้จัดการประกวด
  *ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งได้ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 5. การตัดสินจะพิจารณาทั้งกระบวนการดูแลต้น การทำใบและดอก การเก็บเกี่ยว การตากแห้ง ภายในระยะเวลา 100 – 120 วัน

 6. ผู้เข้าประกวดจัดส่งช่อดอกแห้งซึ่งมีตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดของการประกวด ทั้งภาพลักษณ์ การบรรจุหีบห่อ ความชื้น ให้ถึงคณะผู้จัดการประกวด ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2567 พร้อมข้อมูลพันธุ์ (เฉพาะ Growers Choice) และ SOPs การปลูกถึงการเก็บเกี่ยวและช่อดอกแห้งจำนวน 100 กรัม
  *ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งได้ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 7. คณะกรรมการจัดการประกวดตรวจสอบคุณภาพช่อดอกแห้งด้วยการทดสอบทางกายภาพ เพื่อคัดในรอบ Pre-Screen

 8. คณะกรรมการจัดการประกวดส่งช่อดอกแห้งที่ผ่านเกณฑ์ไปตรวจทางเคมีที่ครอบคลุมผ่านเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางศูนย์วิเคราะห์ทดสอบกัญชง กัญชา ที่ได้มาตรฐาน ISO: 17025

 9. คณะกรรมการจัดการประกวดรับผลตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน

 10. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในแต่ละหัวข้อและประเภทการแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567
  *คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาการเผยแพร่ VDO ในช่องทางสาธารณะต่างๆ

 11. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในแต่ละประเภทการประกวดนำเสนอ ต่อคณะกรรมการในวันประกาศผลการตัดสิน และได้รับสิทธิ์ในการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) และ ได้รับสิทธิ์ทางการตลาด (Marketing Purpose) ประชาสัมพันธ์วิดีโอแนะนำผู้เข้าประกวด และต้นที่ปลูก ประมาณ 2 นาที บนเวทีกลางภายในงาน (ห้ามสูบโชว์)

 12. ประกาศผลการตัดสินผู้ชนะในงาน วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ภายในงาน Asia International Hemp Expo 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  *คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาการเผยแพร่ VDO ในช่องทางสาธารณะต่างๆ

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ผู้เข้าประกวดต้องคอยรายงานความคืบหน้าการแข่งขันทุกๆ 2 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน หากไม่รายงานความคืบหน้าถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 2. จัดส่งดอกแห้งมาให้ผู้จัดงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 22 ตุลาคม 2567 หากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 3. ผู้เข้าประกวดที่จะผ่านเข้ารอบ Pre-Screen ได้ต้องมีดอกแห้งไม่น้อยกว่า 100 กรัม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครการประกวด

 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางเพื่อการยืนยันตัวผู้เข้าสมัครประกวด

 • เลขที่สมาชิก ของแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” พร้อมพิมพ์ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน แนบใบสมัคร

 • ชำระค่าประกวด จำนวนเงิน 7,500 บาท ผ่าน QR Code Payment

 

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทการประกวด CBD พันธุ์ Super Woman (ส่งมอบเมล็ดพันธุ์โดยผู้จัดแข่งขัน)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลเงินสด 25,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลเงินสด  15,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลเงินสด  10,000   บาท

พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล และได้รับการเผยแพร่ผลงานในสื่ออเมริกาและยุโรป

 

 1. ประเภทการประกวด Grower Choice - THC สายพันธุ์ไทย (เมล็ดพันธุ์โดยผู้สมัคร)

 • รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลเงินสด  25,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลเงินสด  15,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับรางวัลเงินสด  10,000 บาท

พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล และได้รับการเผยแพร่ผลงานในสื่ออเมริกาและยุโรป

 

รวมทั้งสิ้น 2 ประเภทการแข่งขัน ทั้งหมด 6 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลเงินสด 100,000 บาท

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของผู้เข้ารอบและชนะการประกวด มีรายละเอียดดังนี้

 • พื้นที่จัดแสดงช่อดอกที่เข้ารอบ Hall of Frame ตลอดการจัดงาน Asia International Hemp Expo 2024

 • ได้ผลตรวจวิเคราะห์ทดสอบช่อดอกจากศูนย์ตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO: 17025

 • ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการปลูกในเวทีนานาชาติ Asia International Hemp Expo 2024

 • ได้รับสิทธิ์ในการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) และ

 • ได้รับสิทธิ์ทางการตลาด (Marketing Purpose) ประชาสัมพันธ์วิดีโอแนะนำผู้เข้าประกวด และต้นที่ปลูกประมาณ 2 นาที พร้อมการบรรยายบนเวทีกลางภายในงาน (ห้ามสูบโชว์)

 

ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

 1. กรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือก

 2. สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

 3. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

bottom of page